IKEA องค์กรที่สร้างความสุขและโอกาสจาก 'ความหลากหลาย'

IKEA องค์กรที่สร้างความสุขและโอกาสจาก 'ความหลากหลาย'

IKEA (อิเกีย) องค์กรที่วางวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความเท่าเทียมและความหลากหลาย จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของการสร้างความสุข และเพิ่มศักยภาพให้คนในองค์กร

พบกับ Stories of the Month ซีรีส์ใหม่โดย The People ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและประเด็นพิเศษที่มีมาให้ติดตามแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน 2023 มาพร้อมเรื่องราว ‘องค์กรแห่งความหลากหลาย’

เพราะ ‘ความหลากหลาย’ และ ‘ความเท่าเทียม’ เป็นประเด็นที่สังคมและหลายองค์กรในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าในความแตกต่างของแต่ละคน โดยตัวองค์กรเองพยายามวางแนวทางบริหารและพยายามสร้างบริบทต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างของคนในองค์กร ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ‘เพศ’ เท่านั้น ยังรวมไปถึงเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความบกพร่องทางร่างกาย ความคิดเห็น ฯลฯ

‘องค์กรแห่งความหลากหลาย’ : IKEA องค์กรที่สร้างความสุขและโอกาสจากความหลากหลาย 

จากวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘To create a better everyday life for the many people’ หรือ สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนธุรกิจและวัฒนธรรมในการทำงานของ IKEA ที่เคารพทุกความแตกต่างของทุกคน ไม่ว่าจะทางด้านอายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศวิถี ศาสนา หรือความแตกต่างของร่างกาย

การให้ความสำคัญเรื่องนี้ IKEA โฟกัสไปที่การสร้างความเท่าเทียมและความหลากหลาย เพื่อให้คนในองค์กรได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างเช่น ไม่ว่า IKEA จะขยายธุรกิจไปในพื้นที่ใด ๆ ก็จะเปิดโอกาสให้คนในประเทศนั้น ๆ สามารถเป็นผู้บริหาร

รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้ไม่ต่างจากผู้ชาย โดยสัดส่วนพนักงานชายและหญิงจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การเลือกบุคลากรของ IKEA จะพิจารณาจากความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และเน้นคุณค่าของพนักงานทุกคนเป็นสำคัญ 

พร้อมกับเปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศใด สภาพร่างกายเป็นแบบใด และพนักงานทุกคนจะได้รับการดูแลทั้งการให้โอกาสเติบโต เรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม เช่น การอนุญาตให้พนักงานหญิงลาคลอดได้ 4 เดือน ขณะที่พนักงานชายสามารถลาไปเพื่อดูแลครอบครัวหลังจากภรรยาคลอดได้ 1 เดือนเช่นกัน

การวัดผล เป็นอีกหนึ่งดัชนี​ของผลความสำเร็จในมิติที่สำคัญของ IKEA โดยในแต่ละปีทาง IKEA ทั่วโลก จะมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อนโยบายด้านนี้ขององค์กร 

เป้าหมายของ IKEA นอกจากการเติบโตในเชิงธุรกิจแล้ว ยังต้องการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุข เพื่อเป็นหนึ่งใน Employer of Choice หรือเป็นองค์กรที่ผู้คนอยากจะมาร่วมงานด้วยในอันดับต้น ๆ เพราะการตัดสินใจ ‘อยู่’ หรือ ‘ไป’ ของคนในองค์กร เรื่อง ‘เงิน’ ไม่ใช่ทั้งหมดของการตัดสินใจ ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก