“หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” บ้านคำประมง จังหวัดสกลนคร

“หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ต้นแบบ ‘หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน’ ที่นำภูมิปัญญาผ้าย้อมครามมาเพิ่มรายได้ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดอนกอยโมเดล ต้นแบบการพัฒนาหมู่บ้านด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยที่ให้ความสำคัญในเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จากความสำเร็จของดอนกอยโมเดลนำไปสู่แนวคิดในการขยายผล “ความยั่งยืน” ไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั่วประเทศ
.
บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้นำแนวคิดของดอนกอยโมเดลมาประยุกต์ใช้กับต้นทุนที่มีอยู่เดิมในหมู่บ้าน ผ่านทักษะด้านหัตถกรรมการทอผ้า และกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ ทำให้ผ้าทอมือของกลุ่มทอผ้าครามบ้านคำประมง สามารถผลิตผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าที่ช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยของประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี
.
เราจึงอยากชวนให้ทุกคนมาติดตามเส้นทางการเติบโตไปสู่ความยั่งยืนของบ้านคำประมง ที่มีจุดเริ่มต้นจากความรู้สึกข้างในของทุกคนในหมู่บ้านที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน

#Thepeople #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย #หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน #ความยั่งยืน #SustainableVillage #เข้าใจพัฒนายั่งยืน #เพื่อส่วนรวมเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม #togetherfortomorrow