สมาคม MarTech จับมือสถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือนวัตกรรมด้านการตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไทย

สมาคม MarTech จับมือสถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือนวัตกรรมด้านการตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไทย

สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด จัดงาน ‘MarTech Association Member Meetup ครั้งที่ 2’ เพื่อให้สมาชิกนำข้อมูลสำคัญของการใช้ MarTech กลับไปปรับใช้ในองค์กร

สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการตลาด ให้ผู้ประกอบการไทย จัดงาน ‘MarTech Association Member Meetup ครั้งที่ 2’ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมรับฟังเนื้อหาข้อมูลสำคัญของการใช้ MarTech กับภาคธุรกิจ และ ภาคการศึกษา อีกทั้งมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับ 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย

ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของสมาคมฯ กับบุคลากรภาคการศึกษา โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหารจากแต่ละสถาบัน ประกอบด้วย รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (คนแรกจากซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ผศ.เอก บุญเจือ (คนที่2จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ (คนที่3จากซ้าย) นายกสมาคม MarTech Associate และดร.คุณากร วิวัฒนากรวงศ์ (คนที่4จากซ้าย) รองคณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ MCFIVA เกษร ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ https://martechthai.org/