นำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

นำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยเหลือน้องๆนักเรียนหญิงที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผ้าอนามัยฟรีที่กทม.แจกให้น้องๆนักเรียน ไม่ได้จำกัดเพียงน้องๆที่ประสบปัญหาขาดแคลน หรือไม่สามารถซื้อผ้าอนามัยได้เท่านั้น แต่เป็นนโยบายสำหรับน้องๆนักเรียนหญิงทุกคน ที่มีประจำเดือนให้เข้าถึงผ้าอนามัยในปริมาณที่เพียงพอ และมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์ และเพศศึกษา อย่างถูกต้อง ถูกวิธี

การนำร่องผ้าอนามัยฟรี เป็นสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และไม่ใช่การกุศล เพราะสุขอนามัยที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ ดังนั้นเป้าหมายในระยะยาวของนโยบายผ้าอนามัยฟรี คือ การการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน 2 มิติ คือ
•    มิติที่ 1. ด้านสังคม (People) ที่นักเรียนทุกคนต้องมีสุขอนามัยที่ดี 
•    มิติที่ 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ผู้หญิงไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายผ้าอนามัยที่อาจสูงถึง 2,500 บาทต่อปี

ซึ่งการสร้างผลกระทบเชิงบวกครั้งนี้จะทำให้เราบรรลุได้ถึง 8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) หลักๆ คือ
•    เป้าหมายการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
•    เป้าหมายการสร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน
•    เป้าหมายการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ นำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 

โดยนโยบายนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนหญิงเข้าถึงผ้าอนามัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งและมีความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขอนามัยและเพศศึกษา เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ซึ่งได้ความร่วมมือจาก:  

•    “กทม.” 
•    “โครงการยังฝัน (YOUNGFUN)” — โครงการเพื่อสังคมที่ก่อตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยในประเทศไทย
•    “บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด” — ผู้ผลิตผ้าอนามัยลอริเอะ
•    สำนักการศึกษา, สำนักอนามัย, สำนักงานเขตต่างๆ, โรงเรียนสังกัดกทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งวิทยากรพิเศษอีกหลายท่านที่มาให้ความรู้ นำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป้าหมายของการนำร่องในครั้งนี้คือ
1.    การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
2.    การส่งเสริมสุขอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัย
3.    การให้ความรู้ไปพร้อมๆกับมอบผลิตภัณฑ์อนามัยประจำเดือนฟรี 

โดยในปี 2566 นี้ กทม.จะ นำร่องแจกผ้าอนามัยฟรี สำหรับ 7 โรงเรียนในสำนักงานเขตบางคอแหลม และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อเพิ่มจำนวนโรงเรียนไปอีกให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 เขต โดยได้รับการสนับสนุนผ้าอนามัยจากบริษัท Kao จำนวน 60,000 ชิ้น และการสนับสนุนการดำเนินการนโยบายและกระบวนการให้ความรู้จากโครงการยังฝัน (YOUNGFUN) และในปี 2567 กทม. กำลังอยู่ระหว่างของบประมาณเพื่อขยายผลการแจกผ้าอนามัยให้นักเรียนหญิงที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือระดับชั้นต่ำกว่าที่มีประจำเดือนทุกคนใน 109 โรงเรียน ให้มีผ้าอนามัยใช้ทุกเดือน โดยกทม. จะจัดซื้อผ้าอนามัยให้นักเรียน 35,000 คน คนละ 15 ชิ้น ต่อเดือน (คำนวณมาจากจำนวน 3 ชิ้น/วัน เป็นระยะเวลา 5 วัน)  นำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร