10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย

10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย กระทรวงมหาดไทย มอบ 264 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ 264 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานดูแล บริหารงานปกครองท้องที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอีกหนึ่งด่านหน้า ที่พร้อมรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ซึ่งนายกรัฐมนตรีร่วมส่งสารแสดงความปรารถนาดี และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพัฒนาท้องที่ไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย เนื่องในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 129 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 โดยทุกปีจะมีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์จากทั่วประเทศ ในการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ซึ่งในปี 2564 นี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวนทั้งสิ้น 264 ราย แบ่งเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม 132 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 132 ราย 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย โดยในจำนวนนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 9 รายได้แก่ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 5 ราย ประกอบด้วย นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี, นายสรรเพชญ์ ทันราย กำนันตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และนายอดุลย์ หมวดสง กำนันตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 4 ราย ประกอบด้วย นางสาวกิตติกานต์ ชื่นกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี, นายจันที ชมภูมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, นายณรงค์ จีนสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และนายรวย ตรีอินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารแสดงความปรารถนาดี แด่กำนันผู้ใหญ่บ้านในปีนี้ว่า “เนื่องในโอกาส วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องที่ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป” 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย การจัดกิจกรรมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ถือสิ่งสำคัญที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสียสละ เป็นตัวแทนของภาครัฐ ที่ดูแลใกล้ชิดประชาชนเสมือนด่านหน้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่หนักขึ้นเพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” สำหรับประชาชนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมและรายนามกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com หรือ Facebook กรมการปกครอง fanpage