Tilly Birds - ถ้าเราเจอกันอีก : แด่คนที่ลาจาก จากใจคนที่อยากพบกันอีกครั้ง The People Music EP. 102

จากเพลงถึงที่คนลาจาก ด้วยคนที่อยากเจอ ’ถ้าเราเจอกันอีก’ ฟังที่มาของ ’ถ้าเราเจอกันอีก’ จาก Tilly Birds

แม้ว่า Tears In Heaven จะเป็นส่วนหนึ่งที่กล่อมความรู้สึกของทุกคนในวง แต่จากประสบการณ์ตรงของ ‘เติร์ด Tilly Birds’ ที่ได้การสูญเสียคุณพ่อและคุณแม่ในระยะเวลาเดียวกัน และจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะจากลาทางกาย 'เติร์ด' ได้เขียนบันทึกความทรงจำในใจระหว่างที่บวชหน้าไฟให้คุณพ่อจนกลายมาเป็นเพลงดัง และได้บอกบันทึกให้ทุก ๆ คน เพื่อได้ยินเสียงจากความรู้สึกจากใจของเขา