โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความยั่งยืนเริ่มต้นได้อย่างไร?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้โลกกำลังขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ความยั่งยืนขยายผลต่อไปในวงกว้างอย่างมั่นคง ต้องเริ่มต้นมาจากจุดเล็กที่สุด เป็นที่มาของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ขับเคลื่อนในพื้นที่โดยทีมหมู่บ้านร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน นำไปสู่เส้นทางของการเป็นหมู่บ้านยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

มาทำความรู้จักโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปพร้อมกันได้ที่นี่

#ThePeople #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย #หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน #ความยั่งยืน #SustainableVillage #เข้าใจพัฒนายั่งยืน #เพื่อส่วนรวมเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม #togetherfortomorrow