นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์ และสนับสนุนวงการศิลปะและศิลปินไทย

โตชิบา ไทยแลนด์ อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานจากศิลปินชื่อดังและศิลปินรุ่นใหม่ จัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนวงการศิลปะและศิลปินไทย ซึ่งทางโตชิบาให้ความสำคัญมาโดยตลอด

โตชิบา ไทยแลนด์ ตระหนักอยู่เสมอถึงหน้าที่ของการเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ที่จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2532 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 35 ปี ภายใต้ปรัชญาของการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ที่ผ่านมามีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 54,000 ชิ้น และเป็นที่ยอมรับถึงมาตรฐานการตัดสินของศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปีของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด คณะผู้บริหารฯ จึงได้ขอพระราชานุญาตนำภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งที่ผ่านรวม 13 ภาพ จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถ ในงานนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์

นอกจากภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความน่าสนใจของนิทรรศการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ยังได้จัดแสดงภาพจากกรรมการตัดสินการประกวดตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งล้วนแต่เป็นศิลปินระดับประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ดร.กมล ทัศนาญชลี และอาจารย์มณเฑียร บุญมา เป็นต้น รวมถึงภาพที่ชนะการประกวดระดับต่างๆ ทั้งยอดเยี่ยมและดีเด่นตั้งแต่ปี 2532
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยและความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา และนิทรรศการครั้งนี้ยังได้ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่ ไชยันต์ นิลบล สุชน สุจิต และมณีรัตน์ ธรรมนารักษ์ นำผลิตภัณฑ์โตชิบามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอีกด้วย

 

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์

ไชยันต์ นิลบล

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “โตชิบา ไทยแลนด์ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 55 ปี บนพันธกิจ ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ เพื่อคนไทย โดยไม่เพียงแค่การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และยังสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์ การดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ ปลูกป่าปลูกปะการัง ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงด้านศิลปะ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะเป็นตัวช่วยดึงตัวตนและช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยนตลอดจนการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรม ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ขึ้นในปี 2532 เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศิลปินและวงการศิลปะให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในทุกท้องที่”

 

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

 

“โตชิบา ตั้งปณิธานที่สนับสนุนวงการศิลปะและศิลปินไทย และเพื่อเป็นก้าวที่ 2 ต่อไปในการพัฒนาโตชิบาได้ให้การสนับสนุนงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในโครงการ Early Years Project โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงทัศนะ มุมมอง อัตลักษณ์ การแสดงออกของศิลปินร่วมสมัย เชื่อมโยงกับบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อน รวดเร็ว เพื่อให้ศิลปินเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลและระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งงานจัดแสดงอยู่ที่ชั้น 7 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ นิทรรศการทั้ง 2 งานนี้ จัดขึ้นในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นและเรียนรู้วิวัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยของไทยตลอด 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยโตชิบามุ่งหวังให้วงการศิลปะไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นว่า ศิลปะประเทืองปัญญา จิตวิญญาณ และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์”
นางกอบกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ขอเชิญร่วมชมพระปรีชาสามารถด้านศิลปะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศิลปินชื่อดัง ในนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์

มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์

 

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 29 ฉลอง 55 ปี โตชิบา ไทยแลนด์