The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี

The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี

บรรยากาศงาน The People 4th Anniversary : Meet The People งาน Open House เปิดบ้านของเราชาว The People ที่จะทำให้คุณรู้จัก “คน” ผ่านประสบการณ์ของ The People

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันครบรอบ 4 ปีของ The People และในวาระก้าวสู่ปีที่ 5 ของการก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People เราจัดงาน Open House ในวันนี้ด้วย 

นี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งในโอกาสพิเศษครั้งนี้ เราจะอัปเดตภาพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ครับ

The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี

The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี

The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี The People 4th Anniversary: Meet The People งาน Open House เปิดบ้านวาระครบ 4 ปี