logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 

อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 

อพท. ขยายผล ยกระดับชุมชนขึ้นต้นแบบผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบตัดสินชิงรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022    

จากที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  ได้พัฒนาและยกระดับให้แก่ชุมชนให้มีศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันนี้ อพท. ยังขยายผลไปสู่ความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพให้มุ่งไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 

โครงการดังกล่าว อพท. ได้ร่วมกับ Local Alike  จัดประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีชุมชนสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม  23 รายจากทั่วประเทศ และคัดเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมภูคูนคำ จากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ทีมคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน จากอำเภอบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ, ทีมพรานพอเพียง จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ทีมวาวี โฮป จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ ทีมบานาน่า แลนด์ จากอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ทั้งหมดนี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม
อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 

“โครงการ DASTA SE HERO 2022 จะมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนมีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการต่อยอดขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว ต่อไป”

อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการฝึกทักษะทางธุรกิจเพื่อสังคมจากที่ปรึกษา (Coach) ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวง SE และลงพื้นที่เพื่อทำการพัฒนาแผนธุรกิจบนบริบทของพื้นที่จริง เพื่อได้พัฒนาฝีมือและรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ SE ผ่านการอบรม เพื่อทั้ง 5 ทีมสามารถนำเครื่องมือ (tools) และกลยุทธ์ (strategies) ในการพัฒนา Social Enterprise ไปเป็นแนวทางปรับใช้กับแผนธุรกิจร่วมกับที่ปรึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ในช่วงการดำเนินกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเห็นกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการบ่มเพาะ การลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์ชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถเรียนรู้และมองเห็นถึงศักยภาพทั้งในตัวพื้นที่ชุมชนและในตัวของทีม และส่งผลต่อการตัดสินรอบสุดท้าย การแข่งขันรอบตัดสินกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022  โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมพรานพอเพียง จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบานาน่า แลนด์ จากอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย , รองอันดับ 2 ได้แก่ ทีมภูคูนคำ จากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย , และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมวาวี โฮป จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ ทีมคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน จากอำเภอบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ , นอกจากนี้ ทีมพรานพอเพียง ยังได้รางวัล Popular Vote ซึ่งมาจากยอดกดไลค์ และกดแชร์ของผู้ที่ให้ความสนใจอีกรางวัลหนึ่งด้วย โดยทุกทีมจะได้รับรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนในการต่อยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นจริงต่อไป