logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging Risks)

อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน สอดรับกับโอกาสทางธุรกิจและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) โดยล่าสุด ได้รับการจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานรวม 3 มาตรฐาน พิสูจน์ความเร็จในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย  ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging Risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน สอดรับกับโอกาสทางธุรกิจและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) 

โดยล่าสุด ได้รับการจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานรวม 3 มาตรฐาน พิสูจน์ความเร็จในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ความสำเร็จด้าน ESG ในปี 2565 ที่สำคัญประกอบด้วย  

  • การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  • การได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  • การได้รับจัดอันดับมาตรฐานในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT กล่าวว่า “ด้วยบทบาทของผู้นำในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ FPT มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างสอดคล้องกับแนวทางด้าน ESG เสมอมาในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม-สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจทุกมิติโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นสำคัญ พร้อมรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มต่อไป” 

การได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯที่มีพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน  และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พร้อมกันนี้ ในระดับสากล บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนจาก GRESB ซึ่งในปีนี้ FPT ได้รับการจัดอันดับในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยบริษัททั่วโลกและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Real Estate Company – Other นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดโครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินงาน (Standing Investments) และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ FPT ยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน