“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

“BETAGRO DNA” ปลุกพลังชาวเบทาโกร และสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน เพื่อเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน

ตลอดระยะเวลา 57 ปี ของการดำเนินธุรกิจ “เบทาโกร” หรือ “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) – BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ให้คุณค่ากับ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ คู่ค้า ผู้บริโภค นักลงทุน ชุมชน และโดยเฉพาะ “พนักงาน” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ด้วยธุรกิจของเบทาโกรที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทำให้พนักงานเบทาโกรมีความหลากหลาย ทั้งลักษณะงาน และตำแหน่งงาน

อาทิ เจ้าหน้าที่ฟาร์ม เจ้าหน้าที่ผลิตปศุสัตว์ สัตวบาล สัตวแพทย์ วิศวกร เจ้าหน้าที่การขาย พนักงานหน้าร้าน นักวิจัย นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น รวมถึงช่วงอายุ (Generation) ที่มีทั้ง Gen Z, Y, X และ Baby Boomer

ดังนั้น การที่จะทำให้คนกว่า 32,000 คน มีความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเบทาโกร

“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

One Thought, One Goal, One Team

นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟิเนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า ด้วยความหลากหลายของพนักงานเบทาโกร เราจึงเน้นการสื่อสารในรูปแบบเรียบง่าย แต่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “One Thought, One Goal, One Team” ซึ่งที่นี่ทุกคนจะถูกหล่อหลอมให้มีความคิด ความเข้าใจ (One Thought) เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงขององค์กรผ่าน “BETAGRO DNA” ที่ประกอบด้วย จุดประสงค์และความเชื่อองค์กรที่ว่า “เบทาโกรมุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เบทาโกรจึงทุ่มเททำงานหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน”

“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

รวมถึง Core Values ที่เรียกว่า “PIPIQ+” ที่เป็นส่วนสำคัญในการบ่มเพาะวัฒนธรรมในการทำงานองค์กร มุ่งเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ลึก รู้จริง มีเหตุผล (Professional) และซื่อสัตย์ โปร่งใส (Integrity) พร้อมทั้งใส่ใจ ห่วงใย รับฟังอย่างตั้งใจ (People and Customer centric) และทุกคนต้องกล้าเปลี่ยน ท้าทายตัวเอง ทำสิ่งใหม่ (Innovation) ที่สำคัญต้องยึดมั่นในคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด ทุกขั้นตอน (Quality Driven) ผสานรากฐานการทำงานผ่านข้อมูล และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ Transform ตนเอง และองค์กรให้เติบโตแข็งแรงอย่างยั่งยืน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ – บริการคุณภาพสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานเดียวกัน (One Goal) ด้วยการทำงานเป็นทีม (One Team)

“เราสื่อสารและสร้างความเข้าใจเรื่อง One Thought, One Goal และ One Team กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้ไม่เพียงแค่ทำให้พนักงานเบทาโกรทั้งหมดมีความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงขององค์กร และวัฒนธรรมในการทำงานทำให้มีความชัดเจนทั้งเป้าหมาย และแผนงานแล้ว แนวคิดนี้ยังทำให้พนักงานเบทาโกรรับรู้ถึงความหมายของงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง เข้าใจคุณค่าของตัวเองที่มีต่อองค์กร ต่ออุตสาหกรรมอาหาร และพร้อมที่จะดึงศักยภาพและความสามารถในตัวเองออกมาอีกด้วย”

“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

 

High Performance Organization

ไม่เพียงเท่านี้ เบทาโกรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และร่วมกันขับเคลื่อนเบทาโกรไปสู่ “High Performance Organization”

โดยเรื่องนี้ “เยเนอเวียบ” กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ (Leadership Skill) เพื่อสามารถบริหารจัดการงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทั้งยังมีโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานผู้มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent and Succession) โดยเร่งกระบวนการสร้างความพร้อมของ Future Leader ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพหลากหลายด้านให้ครบเครื่อง ทันต่อการเติบโตของธุรกิจภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

ขณะเดียวกันยังติดอาวุธ เสริมสร้าง Soft Skill ด้าน Coaching ให้กับกลุ่มผู้นำ ผ่านระบบ Performance Coaching System เพื่อให้หัวหน้างานเป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจในความแตกต่าง กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่ทำให้พนักงานสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้งาน และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่

“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

“เราออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้พื้นฐานของพนักงานให้สอดคล้องกับแต่ละระดับตำแหน่ง (Job Level) อย่างเหมาะสม ครอบคลุม Functional และ Soft Skill โดยสร้างแพลตฟอร์มการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ดิจิทัล เพื่อให้เกิด Digital Mindset ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะใหม่ ล่าสุดเราได้จัดตั้ง Betagro Transformation Academy ที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนที่มีมาตรฐาน มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และจัดการเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง New way of working เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายใน – ภายนอกองค์กรอย่างเข้มข้น มุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ”

มุ่งสร้าง “Great Workplace” มอบประสบการณ์ทำงานที่ดีสำหรับทุกคน

ถึงตรงนี้ “เยเนอเวียบ” กล่าวอีกกว่า เบทาโกรได้กำหนดเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่การเป็น “Great Workplace” เพื่อให้เบทาโกรเป็นองค์กรที่น่าทำงาน และทุกคนอยากร่วมงานด้วย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาตนเอง องค์กร และอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

“นอกจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายและแผนงาน พัฒนาทักษะต่าง ๆ แล้ว เรายังตั้งใจมอบบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความสุข ผ่านแนวคิด Great Workplace เพื่อให้เกิดสมดุลในการบริหารจัดการชีวิตแบบองค์รวม ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว”

เบทาโกร เราจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข เสียงหัวเราะและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมา

อาทิ กิจกรรมวันตรุษจีน ที่มีการมอบส้มมงคลโดยกลุ่มผู้บริหาร การเชิดสิงโตสร้างสีสัน ครื้นเครง การสอยดาวต้นแต๊ะเอีย และกิจกรรมวันสงกรานต์ ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมเกมส์ การละเล่นต่าง ๆ มากกมาย ตลอดจนกิจกรรมมินิคอนเสิรต์จากเหล่าศิลปิน รวมถึงกิจกรรมเปิดมุมมอง สร้างพลังบวกในการทำงานและการใช้ชีวิตจากเหล่ากูรูที่มีความความรู้ มีประสบการณ์มากมาย

พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้ทันสมัย มีพื้นที่ที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ co-working space ตอบโจทย์ Digital lifestyle และวิถีการทำงานแบบ Hybrid ของคนรุ่นใหม่ ที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศการรับฟัง – พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Open Discussion) และสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับ ผ่านกิจกรรม Town hall ในระดับองค์กร และสายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

“เบทาโกร” ผสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ปักธงสร้าง Great Workplace สำหรับทุกคน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานในรูปแบบ “Work Smart” ที่มุ่งเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ เคารพเวลาของเพื่อร่วมงานด้วยการ จัดตารางงานอย่างเป็นระเบียบ ประชุมอย่างกระชับ เพื่อให้งานที่ทำออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนอกจากงานจะสำเร็จแล้ว ยังมีเวลาว่างที่จะทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจหรือต้องการ รวมถึงยังมีเวลาให้ครอบครัว ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานอีกด้วย

“เมื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายและทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน พร้อมได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้านให้ทันต่อยุคสมัย ด้วยสิ่งแวดล้อมของการทำงานที่ดี และความสมดุลในการทำงาน เราเชื่อว่าเบทาโกรจะก้าวไปสู่การเป็น Great Workplace ที่มีการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอน” เยเนอเวียบ กล่าวทิ้งท้าย