‘เนชั่น’ ปฏิรูป ‘Nation Way’ คู่มือจริยธรรมคนข่าว ตอกย้ำ สถาบันสื่อมืออาชีพ

‘เนชั่น’ ปฏิรูป ‘Nation Way’ คู่มือจริยธรรมคนข่าว ตอกย้ำ สถาบันสื่อมืออาชีพ

เนชั่น กรุ๊ป ประกาศใช้ ธรรมนูญองค์กร ‘Nation Way’ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคม-เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่สื่อมวลชนให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า ตลอด 52 ปีที่ผ่านมา ‘เนชั่น’ ยึดมั่นในอุดมการณ์อันแรงกล้า และรักษาจุดแข็ง ‘ความน่าเชื่อถือ’ ในฐานะสถาบันสื่อมาโดยตลอด แม้ต้องเผชิญวิกฤติ Disruption มากมาย ทั้งภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีในโลกการสื่อสารที่เปลี่ยนไป และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจตามแต่ยุคสมัย เครือเนชั่นได้ปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักก็เพื่อให้ทุกข่าวสารมีคุณค่าและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด

“หน้าที่สำคัญขององค์กรสื่อ คือการยืนหยัดในอุดมการณ์ และปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานจริยธรรมสื่อสารมวลชน ซึ่งจำต้องทำอย่างรอบคอบและรอบด้าน ตลอดจนการทำงานร่วมกันหลากฝ่ายหลายองค์กร เคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของสังคม

จึงต้องมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการนำเสนอข่าวตามอัตลักษณ์ของแต่ละสื่อ แต่ในบริบทสังคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป Nation Way จึงจำเป็นต้องปรับปรุง” ฉายกล่าว

‘เนชั่น’ ปฏิรูป ‘Nation Way’ คู่มือจริยธรรมคนข่าว ตอกย้ำ สถาบันสื่อมืออาชีพ

หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติของคนข่าวเครือเนชั่น Nation Way ฉบับปรับปรุงนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหารวม 13 หมวด กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มสื่อใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

“เพื่อธำรงไว้ซึ่ง ‘ความน่าเชื่อถือ’ และ ‘ศรัทธา’ ที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่น และจะเป็นพันธสัญญาแห่งวิชาชีพต่อสังคม ที่สื่อเครือเนชั่น พนักงานทุกระดับ จะยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” ฉาย ทิ้งท้าย

‘เนชั่น’ ปฏิรูป ‘Nation Way’ คู่มือจริยธรรมคนข่าว ตอกย้ำ สถาบันสื่อมืออาชีพ

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น เสริมว่า ‘คนข่าวเนชั่น’ ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน อันเป็นประเพณีปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด และยืนหยัดในการทำหน้าที่อย่างแน่วแน่ โดยไม่ละทิ้งหลักการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าว ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ ช่างภาพ ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่น ๆ ในกองบรรณาธิการมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อต่าง ๆ ในเครือเนชั่น และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

วีระศักดิ์ ระบุด้วยว่า เนื้อหาใน Nation Way ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม สำหรับผู้สื่อข่าว และผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว ประกอบด้วย 8 แนวปฏิบัติ ในการนำเสนอข่าว ภาพข่าว ผู้กระทำความผิดในคดีอาญา การฆ่าตัวตาย ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กและเยาวชน ผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศและสถานะทางเพศ ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ ตัวเลข สลากพนัน และกีฬา

อีกทั้งได้เพิ่มนิยามในสื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้น ทั้งสื่อดิจิทัล Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงให้ความสำคัญถึงประเด็นสาธารณะ และประโยชน์สาธารณะ

ที่สำคัญใน Nation Way จะมีนิยามแยกให้เห็นความต่างระหว่าง ‘Reporter’ และ ‘Content Creator’ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และตระหนักให้ทุกคนภูมิใจในฐานะ ‘ผู้สื่อข่าว’ อันมีเป้าหมายอยู่ที่คุณค่าของข่าว และค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม