รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน The People Awards 2024 : People Go Beyond

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน The People Awards 2024 : People Go Beyond

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน ของงานประกาศรางวัล The People Awards 2024 ภายใต้แนวคิด People Go Beyond ต้นแบบคนผู้ทะยานข้ามขีดจำกัด

งานมอบรางวัล The People Awards 2024 ในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ ต้นแบบคนผู้ทะยานข้ามขีดจำกัด คนต้นแบบที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ผู้คนและสังคม เพื่อเราสามารถทะยานเข้าสู่อนาคตที่ก้าวล้ำ

นิยามของ People Go Beyond

ทุกวันที่โลกหมุนเร็วขึ้น การก้าวช้าอาจหมายถึงถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง คนจึงต้องไปให้เร็วและไกลยิ่งกว่า ‘The People Awards 2024 : People Go Beyond ต้นแบบคนผู้ทะยานข้ามขีดจำกัด’ งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับคนที่ก้าวข้ามขีดจำกัดในทุกด้าน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คน เพื่อเปลี่ยนแปลง สัมคมและโลกให้ดีขึ้น

People Go Beyond  ต้นแบบคนผู้ทะยานข้ามขีดจำกัด จะครอบคลุมคนที่มีความโดดเด่นใน 3 แกนหลัก คือ 3P ได้แก่

 • People การก้าวข้ามที่สร้างอนาคตที่ดีกับ คนและสังคม
 • Planet การก้าวข้ามที่สร้างผลกระทบเชิงบวกกับ โลกและสิ่งแวดล้อม
 • Profit การก้าวข้ามที่ทำให้ ธุรกิจและองค์กรเติบโต

ขอบเขตของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัล The People Awards 2024 คือบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และมีบทบาทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างโดดเด่นในรอบปี 2023 (1 มกราคม 2023 - 31 ธันวาคม 2023)

 

ในกระบวนการต่อไปคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็น Finalists จำนวน 100 รายชื่อ แล้วทำการประชุมหารือเพื่อให้เหลือผู้ที่มีความโดดเด่นที่สุดจำนวน 10 คน เป็นคนแห่งปีของ The People Awards 2024 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

 1. การกระทำและผลงาน ที่โดดเด่นในรอบปี 2023 ที่สอดคล้องกับธีมการมอบรางวัล (30 คะแนน)
 2. ความตั้งใจของการกระทำต่อเนื่อง และผลงานที่สอดคล้องกับธีมการมอบรางวัล (30 คะแนน)
 3. อิทธิพลต่อทิศทางความเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเนื่องมาจากผลจากการกระทำในข้อที่ 1 ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ธุรกิจ (40 คะแนน)

โดยคณะกรรมการตัดสินของ The People Awards 2024 มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้การตัดสินรางวัลในครั้งนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย ทั้งคนที่มีชื่อเสียง หรือคนตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในทุกมิติมากที่สุด

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ The People Awards 2024 มีจำนวนทั้งหมด 8 คน ประกอบไปด้วย 

 1. สุวิตา จรัญวงศ์ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore)
 2. รวิศ หาญอุตสาหะ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ และเพจ Mission to the Moon
 3. รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 5. จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคม MarTech Association (Thailand)
 6. รศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
 7. วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น
 8. อนันต์ ลือประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People

งานประกาศรางวัล The People Awards 2024 จะทำการประกาศผลในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน The People Awards 2024 : People Go Beyond