ลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร เพื่อสร้างสังคม เศรษฐกิจใหม่ที่ไม่เหลื่อมล้ำ

ลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร เพื่อสร้างสังคม เศรษฐกิจใหม่ที่ไม่เหลื่อมล้ำ

ครั้งแรกของการนำเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศ และรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปี 2566

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาชวนทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Equity Forum 2023  “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”   
เจาะลึก 3 Checkpoint ต้องรู้  เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ไทย" 
✨School Readiness Survey  ความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่ประถมศึกษา โดย รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) 
✨Career Readiness Survey ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของนักเรียน โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
✨Adult Skills Assessment  ความพร้อมของวัยแรงงาน โดยคุณโคจิ มิยาโมโต (Mr.Koji Miyamoto) นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้าน Global Practice แห่ง World Bank  
✨เปิดรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2566  และข้อเสนอนโยบายการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศ  โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พบกับวงเสวนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่ออนาคตของประเทศ”  โดย
▪ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
▪ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
▪ ดร.นฎา วะสี  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
▪ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
ปิดท้ายด้วยพลังความร่วมมือ ALL FOR EDUCATION : นวัตกรรมความร่วมมือทางสังคม 
▪ คุณสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนผู้ริเริ่มนวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดเความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”
▪ คุณชายชาญ ใบมงคล และพันเอกนายแพทย์พลังสันติ์ จงรักษ์  ภาคประชาชนผู้ริเริ่มนวัตกรรมการระดมทุนเพื่อสังคมเพื่อลดเความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา “โครงการก้าวเพื่อน้อง”

🏃‍♀🏃‍♂ ผลงานวิจัยชุดนี้เป็นการทำงานร่วมกับภาคีทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาข้อค้นพบและทางออกใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม และประชาชน ในการใช้ข้อมููล ความรู้ ข้อค้นพบเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ โดยมีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง
.
พลาดไม่ได้ Equity Forum 2023  “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”   
⏰  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30  น.
 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
✨ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ONSITE  ได้ที่ www.eef.or.th
✨ ถ่ายทอดสด Facebook LIVE
 กสศ.​ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
https://www.facebook.com/EEFthailand
.
.
#กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
#กสศ
#สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
#ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ
#งานวิจัย
#นโยบายสาธารณะ
#ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา