ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กับความฝัน “ขอหมดลมหายใจในฐานะพลเมืองชั้นหนึ่งของโลก”

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กับความฝัน “ขอหมดลมหายใจในฐานะพลเมืองชั้นหนึ่งของโลก”

“ขอหมดลมหายใจไปในฐานะพลเมืองชั้นหนึ่งของโลก” ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวถึงความฝันส่วนตัวซึ่งนำมาสู่การขับเคลื่อนผลักดันกระแส T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม ด้วยการศึกษา

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานการศึกษาทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์ แบ่งปันเรื่องราวความฝันของตัวเองกับผู้คนอยู่เสมอ และกล่าวถึงความฝันนี้อีกครั้งในงานเสวนา T-WAVE จาก ปฏิรูป สู่ ปฏิบัติ “การศึกษาไทยสู่ระดับโลก” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ห้อง Auditorium ของ True Digital Park

ความเป็นมาของวาทะนี้ส่วนหนึ่งเชื่อมโยงมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อครั้งได้เดินทางไปต่างประเทศ ทำให้พบว่า องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่สำคัญในสังคมคือภาพจำของผู้คนที่มีต่อประเทศต่าง ๆ การทำให้ประเทศไทยมีภาพจำที่ดีและทำให้คนภายนอกรับรู้ว่าคนไทยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของโลกย่อมนำโอกาสต่าง ๆ ตามมามากมาย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เล่าว่าประสบการณ์ที่สัมผัสในต่างประเทศทำให้เห็นอีกอย่างว่า คนไทยเก่ง คนต่างประเทศชื่นชอบและรักคนไทย แต่ที่ผ่านมา คนเก่งของไทยถูกซื้อตัวให้ทำงานในต่างประเทศ นำมาสู่คำถามว่า ทำไมคนอีกจำนวนมากในไทยไปได้ไม่ไกลแบบนั้น หากผลักดันคนไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้มีโอกาสได้เฉิดฉาย คนเก่งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้

การผลักดันคนเก่งให้เพิ่มจำนวนมากและมีโอกาสมากขึ้นมีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องการศึกษา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มองว่า ผู้คนต้องเชื่อมั่นในศักยภาพคนไทย และช่วยกันผลักดันกระแส ‘T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม’ ซึ่งมีองค์ประกอบคือ

THAI หมายถึง ศักยภาพของคนไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก

TECH หรือ เทคโนโลยี หมายถึง การใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนความรู้

TEEN หมายถึง พัฒนาเด็กไทยและคนรุ่นใหม่ให้เต็มประสิทธิภาพ หากกระแสของ T-WAVE เกิดขึ้นได้เหมือนกับเกาหลีใต้มี K-WAVE ย่อมยกระดับคุณภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศตามไปด้วย และแน่นอนว่า การขับเคลื่อนกระแส T-WAVE จะต้องอาศัยเรื่องการศึกษาเป็นฟันเฟืองสำคัญ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ พูดถึงการศึกษาในไทยว่ามีปัญหามากมายหลายด้านตลอดหลายปีที่ผ่านมา และพูดถึงเรื่องปฏิรูปกันเสมอ เชื่อว่าวันนี้หมดเวลาปฏิรูป ถึงเวลาปฏิบัติจริง ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนาการศึกษาใน ‘ระยะสั้น’ ที่ทำได้จริงคือ สนับสนุนให้เด็กไทยเข้าเรียนระดับปริญญาตรีให้มากที่สุด เปลี่ยนแรงงานที่ทักษะไม่สูง เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง

เมื่อคนเก่งได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ย่อมมีโอกาสก้าวไปไกลถึงระดับโลกได้ นั่นคือเส้นทางที่ก้าวเดินไปสู่สถานะพลเมืองชั้นหนึ่งนั่นเอง