ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

วันที่ AI กำลังทำให้โลกพลิกโฉมอย่างรวดเร็ว นำมาทั้งโอกาส และความท้าทายให้กับธุรกิจ รวมทั้งคนทำงาน ต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลาดแรงงานไทยเองก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้อย่างมาก เซ็นทรัล รีเทล ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

จากรายงานการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ AWS บริษัทในเครืออะเมซอน ร่วมกับ Access Partnership ซึ่งรวมถึงพนักงานกว่า 1,600 คน และนายจ้าง 500 รายในประเทศไทย พบว่า คนทำงานส่วนใหญ่ในไทยสนใจพัฒนาทักษะ AI เพื่อโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานที่ทำ ขณะที่ฝั่งนายจ้างเอง 9 ใน 10 ต่างมองว่า การจ้างบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ และองค์กรธุรกิจกว่า 98% จะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอภายในปี 2571

สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่งเอง เซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของไทยที่มี “คน” เป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

“ธุรกิจจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ มาจากฟันเฟืองสำคัญคือพนักงานของเรา” คำยืนยันจาก ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC สะท้อนถึงความสำคัญของ คน ในฐานะหัวใจหลัก และจุดแข็งขององค์กรอย่างชัดเจน 

การรับมือคลื่นลูกใหม่ของความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของหลายๆ ธุรกิจนั้น CRC เองก็ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก ด้วยการเร่งอัพเกรดธุรกิจควบคู่ไปกับการอัพสกิลให้พนักงานทุกคนผ่านการนำ AI มาเพิ่มความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

“ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ก้าวหน้าใน Career Path รวมทั้งการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปพร้อมกันกับองค์กรอย่างยั่งยืน” ซีอีโอ เซ็นทรัล รีเทล อธิบายเพิ่มเติม

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

การขยับตัวในครั้งนี้ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากรของเซ็นทรัล รีเทล ภายใต้กลยุทธ์ “HAI” ที่เป็นการ Hybrid การทำงานร่วมกันระหว่างคน หรือ HI (Human Intelligence) และ AI (Artificial Intelligence) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอน ประกอบด้วยหัวใจสำคัญ 3 ส่วน คือ 

1. H – Happy & Healthy Organization สร้างองค์กรคุณภาพ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ บนหลัก 4 Rights ได้แก่ 

 • Right Size จัดขนาดองค์กรให้เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจ
 • Right Mix มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีความสามารถเฉพาะทาง และผสมผสานหลากหลายเจเนอเรชั่น เพื่อช่วยกันเติมเต็มศักยภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 • Right Capability เสริมสร้างศักยภาพองค์กร ด้วยทีมงานที่มีทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจ 
 • Right Mindset ยึดมั่นในค่านิยมและเป้าหมายเดียวกันมากกว่าความสำเร็จส่วนบุคคล

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบวก และความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับบุคลากรทุกคน ด้วยการมอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข 

2. A – Advancing Working System & Skills ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับ CRC Academy เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในทุกสายอาชีพ พร้อมมอบโอกาสในการก้าวหน้า เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถโดดเด่น และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

ที่สำคัญ เซ็นทรัล รีเทล ยังเร่ง Upskill ให้พนักงานทุกระดับ ด้วยการผสาน AI เข้าไปในทุกมิติของการทำงาน อาทิ การจัดหลักสูตรอบรมการใช้ AI, การใช้ AI วิเคราะห์การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน, การพัฒนา Onboarding โปรแกรม, การใช้ AI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทำ Succession Planning เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น ทั้งหมดก็เพื่อทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

3. I - Inclusive Growth สร้างโอกาสการเติบโตร่วมกันให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปลูกฝังค่านิยม I●CARE ให้กับพนักงานทุกระดับ สนับสนุนความเท่าเทียม-ลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสการทำงานให้กับคนทุกเจเนอเรชั่น ทุกเพศสภาพ รวมไปถึงสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนการสร้างความเป็น Teamwork ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘A Winning Team’ ที่พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

การดำเนินงานทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของเซ็นทรัล รีเทล ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จากการคว้ารางวัลจากเวทีทั้งในไทย และสากลมากมาย อาทิ 

 • รางวัล Global Best Employer Brand Awards 2024 จาก The Employer Branding Institute and World HRD Congress โดยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
 • รางวัล Employee Experience Awards 2024 จาก Human Resources Online 2024 ประเทศสิงคโปร์ ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติรวม 10 รางวัล
 • รางวัล HR Excellence Awards 2023 จาก Human Resources Online 2023 ประเทศสิงคโปร์ ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติรวม 6 รางวัล
 • รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 จาก HR Asia 2023
 • รางวัล Best in Future of Work จาก IDC Future Enterprise Awards 2023
 • รางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 • รางวัล องค์กรส่งเสริมคนพิการระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล

ขณะที่ กลุ่มธุรกิจในเครือของเซ็นทรัล รีเทล เองก็คว้ารางวัลอันทรงเกียรติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากเวทีระดับสากลด้วย อาทิ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ท็อปส์, ซูเปอร์สปอร์ต และบีทูเอส คว้ารางวัล Kincentric Best Employer Award in Thailand 2023 และเซ็นทรัล รีเทล ประเทศเวียดนาม คว้ารางวัล Best Company To Work For In Asia 2023 และ รางวัล Diversity Equity & Inclusion 2023 จาก HR Asia 2023 เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นหลักคิด การจัดการ ตลอดจนการประสานเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาศักยภาพ ล้วนเป็นความตั้งใจ ในการสร้างสรรค์ และสอดแทรกเข้าไปให้ถึง DNA ของพนักงาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำให้เซ็นทรัล รีเทล เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม 

“การที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” ในด้าน Care for the People ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 มิติหลักที่เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลพนักงานและทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ญนน์ กล่าวทิ้งท้าย

ดึง “AI” ยกระดับ “คน” เสริมงาน สร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แบบ เซ็นทรัล รีเทล