เปิดภารกิจเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย ร่วมคุ้มครองโลก ด้วย ทรูโซล่าเซลล์

เปิดภารกิจเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย ร่วมคุ้มครองโลก ด้วย ทรูโซล่าเซลล์

เปิดภารกิจเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย ร่วมคุ้มครองโลก ด้วย “ทรูโซล่าเซลล์ #HappyEarthday เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายนของทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) กำหนดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันปกป้องและรักษ์โลกของเรา ซึ่งนับวันต้องเผชิญกับความท้าทายและภัยพิบัติต่างๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะโลกรวน (climate crisis) ในขณะที่ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น เทเลคอม-เทคคอมปานีไทยที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม จึงพร้อมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่จะร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยมุ่งเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573

สะอาดทุกวัน ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ทรู คอร์ปอเรชั่น ขยายการติดตั้งและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยทยอยติดตั้งที่สถานีฐานและชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ และล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และร่วมกับพันธมิตรใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,712 แห่ง สามารถลดการใช้พลังงานและผลิตไฟฟ้าได้ถึง 31,176 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 13,905 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

หลากหลายมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
นอกเหนือจากทรูโซล่าเซลล์ ที่สถานีฐานและชุมสาย ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและบริหารจัดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์การให้บริการเครือข่าย เช่น เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบประหยัดไฟฟ้า ปิดคลื่นความถี่ที่ไม่จำเป็นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ในอาคารสำนักงาน ยังเดินหน้าขยายการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 31,964 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 14,256 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมร่วมผลักดันนโยบายด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนมาตรการจากภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย “ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593”

เพราะโลก หมายถึง ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง “การคุ้มครองโลก” จึงมีความหมายครอบคลุมถึงการคุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมและมวลมนุษยชาติด้วย...#HappyEarthday ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันดูแลและรักษาโลกของเรา เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
เปิดภารกิจเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย ร่วมคุ้มครองโลก ด้วย ทรูโซล่าเซลล์