อูก้า แอปฯ ปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS

อูก้า แอปฯ ปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS

อูก้า (ooca) แอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ ปิดดีลลงทุน Series A กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS

ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ (หมออิ๊ก) ผู้ก่อตั้ง อูก้า (ooca) กล่าวว่า “อูก้า แพลตฟอร์มปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ เป็นนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ริเริ่มการใช้  Telemedicine เข้ามาช่วยในการปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาผ่านทางแอปพลิเคชั่น ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 180,000 คนทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นจะสร้างนวัตกรรม และความเข้าใจใหม่ ๆ ในเรื่องสุขภาพจิต เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มองมาที่เรื่องจิตวิทยา

จากเมื่อ 5 ปีก่อนที่ผู้คนยังไม่เข้าใจเรื่องสุขภาพจิต รวมไปถึงยังไม่เข้าใจถึง Telemedicine ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือสุขภาพจิตของผู้คนได้อย่างไร จนมาถึงทุกวันนี้ การวีดีโอคอล (Video Call) กับจิตแพทย์และนักจิตวิทยากลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม นับเป็นความสำเร็จของอูก้า ที่เป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการ และการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงให้เกิดการขยับมาตรฐานการให้บริการของจิตวิทยาให้เกิดขึ้นได้จริง

สำหรับการที่ BDMS เข้ามาร่วมมือกับอูก้าครั้งนี้ จะทำให้อูก้าสามารถเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตอันดับหนึ่งของประเทศ ที่ให้บริการครอบคลุมการดูแลสุขภาพจิตทุกรูปแบบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ขยายการดูแลลูกค้าในมิติที่หลากหลาย ผ่านการสร้างนวัตกรรมทางด้านจิตวิทยาเพื่อสังคมในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิม นับเป็นความสำเร็จของการพยายามขับเคลื่อนจิตวิทยาในประเทศไทยที่สำคัญมาก  โดยอูก้าตั้งเป้าหมายหลักเพื่อทำให้จิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตและเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มีต่อจิตเวชและจิตวิทยา ซึ่งจากนี้ อูก้า และ BDMS จะเร่งพัฒนา และสร้างโปรเจกต์ใหม่ ๆ ร่วมกัน เพราะเรื่องสุขภาพจิตนั้นต้องเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนเข้าถึงได้ และเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย

ดร.พัชรินทร์  บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืนองค์กร คุณภาพการรักษาพยาบาล และการจัดการนวัตกรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล ด้วยเล็งเห็นว่า การพัฒนา Health Tech Innovation  เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลได้อย่างก้าวกระโดด จึงเฟ้นหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ จากบริษัท Startup ทั่วโลก ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกเทคโนโลยี สำหรับ BDMS คือ ความมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่คัดเลือกมีศักยภาพที่นำมาใช้ในระบบการบริการทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราพบว่า เทคโนโลยีด้านการแพทย์ของประเทศไทยมีศักยภาพเทียบเคียงกับบริษัทจากต่างชาติได้เป็นอย่างดี BDMS จึงมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการพัฒนา Health tech ของประเทศไทย สร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพราะการพัฒนานวัตกรรมไม่สามารถสำเร็จด้วยการทำงานเพียงลำพังได้  โดยBDMS ได้รับความร่วมมือทั้งจาก องค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ และสตาร์ทอัพ เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ ทั้งด้านสุขภาพกาย รวมถึงด้านสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพราะ BDMS มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยในการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป