“depa” หนุน 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ติดปีกสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ

“depa” หนุน 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ติดปีกสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ
นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กิจการสาขา) นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมพิธีมอบป้ายสนับสนุนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม และกรรมาธิการงบประมาณ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง “depa” หนุน 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ติดปีกสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ โดย นายพรชัย กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa ขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชมในชนบทสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมรองรับชีวิตวิถีใหม่ และก้าวข้ามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบป้ายสนับสนุนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้แก่ 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม แบ่งเป็น วิสาหกิจชุมชน 8 แห่ง และสหกรณ์ 2 แห่ง ก่อนเตรียมยกระดับสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ พร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) “depa” หนุน 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ติดปีกสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ นายพรชัย ยังกล่าวอีกว่า depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (YFS) สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อถือได้จากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 50% ช่วยลดต้นทุน สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชุมชน เพื่อให้ชุมชนเติบโตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็น "มหาสารคามเมืองอัจฉริยะ" โดยที่ผ่านมา depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ นครราชสีมา และมหาสารคาม ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมีแผนที่จะขยายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนไปยังพื้นที่อื่นต่อไป “depa” หนุน 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ติดปีกสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ สอดคล้องกับ นายธัญญวัฒน์ และ นายยุทธพงศ์ ที่เห็นพ้องถึงแนวทางการเร่งสร้างความตระหนักในภาคประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดความคุ้นชินและเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดในวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัด พร้อมกันนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่ช่วยขับเคลื่อนจังหวัดให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป