เข้าใจ ‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’ และการมองคนให้เป็นมนุษย์กับ ธานี ชัยวัฒน์ - Peoplenomics

“นโยบายที่รัฐไทยทำมาตลอด นโยบายที่ไม่มีคนเป็นศูนย์กลาง” ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กล่าวถึงนโยบายของรัฐไทย

ในยุคที่ผู้คนพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีแนวคิด "เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม" (Behavioral Economics) ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น ขณะที่คำว่า ‘มนุษย์’ ไม่ค่อยถูกใช้ในเศรษฐศาสตร์มากนัก หรืออาจถึงขั้นจางหายไปจากสังคมไทย 

แนวคิดของสำนักนี้จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์และอุดรูรั่วทางแนวคิดได้อย่างไร ติดตามจากบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม