"ทำนาเปียกสลับแห้ง" ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อเกษตรกรไทย

"ทำนาเปียกสลับแห้ง" ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อเกษตรกรไทย

อาชีพหลักของคนไทยคือ การทำเกษตรกรรม  เพราะมีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ด้วยปัญหาภัยแล้ง และปัญหาการขาดแคลนน้ำของภาคเกษตร ทางกรมชลประทานได้นำแนวคิดการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นการใช้น้ำน้อยสามารถลดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่าการทำนาแบบเดิม กรมชลประทานจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกษตรกรไทยหันมาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืน