“Inspector” ผู้อยู่เบื้องหลังความปลอดภัยจากพื้นดินสู่น่านฟ้า

“การเป็น Inspector เราต้องทํางานให้รู้สึกว่าเครื่องบินลํานี้ เราสามารถให้พ่อกับแม่หรือคนที่เรารักขึ้นไปด้วยความปลอดภัย ทำอย่างไรก็ได้ให้การตรวจสอบครั้งนั้น เราทําเต็มความสามารถด้วยระยะเวลาที่จํากัดให้ดีที่สุด”

“การเป็น Inspector เราต้องทํางานให้รู้สึกว่าเครื่องบินลํานี้ เราสามารถให้พ่อกับแม่หรือคนที่เรารักขึ้นไปด้วยความปลอดภัย ทำอย่างไรก็ได้ให้การตรวจสอบครั้งนั้น เราทําเต็มความสามารถด้วยระยะเวลาที่จํากัดให้ดีที่สุด” 

คำกล่าวของ ขจรพัฒน์ มากลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) สายงานกำกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน กับหน้าที่ความรับผิดชอบของ Inspector หรือผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ กับภารกิจกำกับ ดูแล ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ