เปิดมุมมอง ‘วิลาศ เฉลยสัตย์’ ผู้ว่าการ MEA องค์กรที่ต่างจาก ‘หน่วยงานรัฐ’ การพัฒนาแบบโมเดิร์นตามความต้องการผู้ใช้ไฟ Inspiring Story

บทสัมภาษณ์ ‘วิลาศ เฉลยสัตย์’ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยมุมมองความคิดที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สู่ผลลัพธ์เพื่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างแท้จริง

การทรานส์ฟอร์มระบบของ MEA ตลอด 65 ปีที่ก่อตั้งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ วิลาศ กลับมองว่า MEA อาจไม่ได้โมเดิร์นที่สุด แต่มั่นใจว่าทั้งระบบและการบริการมีการยกระดับขึ้นทุกปีเพื่อสนองวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้


ฟังมุมมองและแนวคิดของ ผู้ว่าการ วิลาศ ได้ที่บทสัมภาษณ์นี้ ชวนมาเรียนรู้ว่าตลอด 65 ปีขององค์กร MEA เปลี่ยนแปลง และวาดกรอบความเชื่อที่ใหญ่ขึ้น ใหม่ขึ้น และท้าทายขึ้นอย่างไร