“อยากให้งานศิลปะอยู่กับเรา” : ONE BANGKOK โครงการที่ขับเคลื่อนกรุงเทพฯด้วยศิลปและวัฒนธรรม Inspiring Story

หน้าที่ของศิลปะ มิใช่เพียงเพื่อแสดงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว หากแต่ศิลปะยังมีส่วนเสริมสร้างในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เชิงวัฒนธรรม เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม

ONE BANGKOK มองว่าศิลปะและวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อโครงการ ONE BANGKOK ที่จะนำพาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของผู้ที่อยู่อาศัย ทำงาน หรือมาใช้บริการภายในโครงการฯ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่โครงการฯได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Art Biennale 2022 เพื่อผลักดันคุณค่าทางศิลปะ คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม สู่คุณค่าทางศิลปกรรม เพื่อยกระดับให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์แก่เมือง และชุมชน ของพวกเรา