The People Talk: ทิศทางการร่วมมือกันในเอเชียแปซิฟิกจากมุม 'สี จิ้นผิง'

The People Talk: ทิศทางการร่วมมือกันในเอเชียแปซิฟิกจากมุม 'สี จิ้นผิง'

'สี จิ้นผิง' เตรียมสุนทรพจน์มีเนื้อหาเอ่ยถึงแนวทางการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของเหล่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อใช้ในงาน APEC CEO Summit 2022

เอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคน ไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอํานาจของประเทศใหญ่ ความมุ่งหวังที่ สร้าง 'สงครามเย็นใหม่' ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน ยุคสมัยก็ไม่อนุญาตแน่นอนเหมือนกัน


ยึดมั่นในความตั้งใจเดิม ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก’ สุนทรพจน์โดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ‘สี จิ้นผิง’ (Xi Jinping) ณ งานประชุมสุดยอดผู้นําภาคธุรกิจ APEC CEO Summit 2022 เกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือกันของประเทศภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านเศรษฐกิจและด้านต่าง ๆ หลายประการ

*สุนทรพจน์นี้เป็นคำกล่าวเดิมที่ สี จิ้นผิง จะต้องใช้เพื่อกล่าวในงาน APEC CEO Summit 2022 แต่มีการเปลี่ยนแปลงและสี จิ้นผิงไม่ได้เข้าร่วม จึงมีการแปลสุนทรพจน์ดังกล่าวและอนุญาตให้สื่อสามารถนำมาเผยแพร่*

“ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีหนึ่งในสามของทั่วโลก เศรษฐกิจคิดเป็น 60% และยอดมูลค่าการค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เป็นเขตพื้นที่การเติบโตที่มีพลวัตที่สุดของเศรษฐกิจโลก การพัฒนา เศรษฐกิจของสมาชิกเอเชียแปซิฟิกได้ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในอดีต จําเป็นต้องเปิดหน้าใหม่อันสดใสยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ปัจจุบัน สถานการณ์เอเชียแปซิฟิกมีความมั่นคงโดยภาพรวม ความร่วมมือภูมิภาคมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่าง สันติ ความร่วมมือแบบวิน-วินเป็นกระแสหลัก ในขณะเดียวกัน โลกกําลังเข้าสู่ระยะการแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง ความตึงเครียดของ ภูมิรัฐศาสตร์และการแปรผันของโครงสร้างเศรษฐกิจได้ซ้อนซับกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาและโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกมีความกดกันในการชะลอตัวและมีความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการถดถอย วิกฤติทางข้าวและธัญญาหาร พลังงานและหนี้สิน ได้ปรากฏตัวพร้อมเพรียงกัน มีประเทศ จํานวนไม่น้อยกําลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

แนวคิดสงครามเย็น ลัทธิครองความเป็นใหญ่ ลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิอนุรักณนิยมได้กลับมาฟื้นตัวอีก พฤติกรรมที่บ่อนทําลายกฎระเบียบ สากลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ หนุนหลังการปะทะกันในภูมิภาค ขัดขวางความร่วมมือในการพัฒนาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่หยุด เป็นความท้าทายต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียแปซิฟิก

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ย่อมจะได้รับบทเรียนให้กับอนาคต ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของเอเชีย แปซิฟิกได้ฉีดพลังอันใหญ่หลวงให้กับการพัฒนาของภูมิภาค ได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสบการณ์นี้ล้ำค่ามาก ความตั้งใจเดิมต้องยึดมั่นและทะนุถนอมไว้ 

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่สันติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยผ่านความยากลําบากของสงครามและความ ผันผวนแปรปรวน จนตกเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอํานาจของประเทศมหาอํานาจ และเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของโลกสากล ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่า การเผชิญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนํามา แค่ภัยพิบัติ เป็นเพราะด้วยเหตุว่าได้หลุดพ้นจากสงครามเย็น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและย่อมจึงสามารถพัฒนาก้าวหน้าอย่างทันสมัย “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” จึงเกิดขึ้นได้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคน ไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอํานาจของประเทศใหญ่ ความมุ่งหวังที่ สร้าง “สงครามเย็นใหม่” ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน ยุคสมัยก็ไม่อนุญาตแน่นอนเหมือนกัน

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเปิดกว้างและครอบคลุม การเปิดกว้างและครอบคลุมเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานแห่ง ความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันสร้างตลาดที่มีความบูรณภาพกัน ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเหนียวแน่นมากขึ้น อ้าแขนกอดโลกไว้อย่างแข็งขัน เปิดที่ว่างอันกว้างใหญ่ ไพศาลให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การเอเปคยืนหยัดลัทธิภูมิภาคที่เปิดกว้าง หลักการที่หลากหลายและไม่แบ่งแยกได้สร้างโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคที่เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป็นเพราะเหตุที่ว่ามีวิสัยทัศน์แบบนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงสามารถจับโอกาสโลกาภิวัตน์ไว้ได้อย่างดี ผลักดันการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเดินอยู่ในแถวหน้าของยุคสมัย 

การเปิดกว้างจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การปิดกั้นจะทําให้ล้าหลัง ขัดขวางจนทําลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มี มาตั้งนานแล้วของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ล่มสลาย ย่อมจะส่งผลให้ความร่วมมือเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ ‘ทางตัน

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสมัครสมานสามัคคี ‘ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก’ สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพราะทุกประเทศ จับมือฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆ และร่วมแรงร่วมใจทํางานด้วยกัน ตลอดกาลที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนหยัดเจตจํานงที่เป็นครอบ ครัวใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ฟันฝ่าความเสี่ยงและอันตรายนานัปการ เดินไปสู่ข้างหน้าท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเศรษฐกิจโลก และ ได้กําเนิดมาซึ่งเจตนารมณ์แห่งประชาคม และเป็นรากฐานที่หนาแน่นแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกกําลังเข้าสู่ระยะเวลาสําคัญในการฟื้นฟูหลังเกิดโรค COVID-19 เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนเผชิญ หน้ากับอุปสรรคนานัปการ เช่นห่วงโซ่อุปทานไม่เป็นระเบียบและสับสน ข้าว ธัญญาหาร และพลังงานขาดแคลน มีแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อ เป็นต้น

พวกเราต้องกระชับความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลักดันให้เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

ภายในสถานการณ์ใหม่ พวกเราต้องเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของยุคสมัย ยืนหยัดในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดหน้าใหม่แห่งการพัฒนา ร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

 

ประการแรก

ส่งเสริมรากฐานการพัฒนาที่สันติอย่างหนาแน่น พวกเราต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ สร้างวิสัยทัศน์แห่งความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีบูรณาภาพ มีความร่วมมือและยั่งยืน ร่วมกันคัดค้านแนวคิดสงครามเย็นและการปฏิปักษ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มประเทศต่าง ๆ สร้างโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเอเชียแปซิฟิก และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิก 

 

ประการที่สอง

ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พวกเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ คํานึงถึงความต้องการของผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาความห่างทางรายได้ สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่พัฒนาแล้วต้องแสดงบทบาทในเชิงบวก สนับสนุนเขตเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาอย่างแข็งขัน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนอันใหม่ที่สมัครสมานสามัคคี เสมอภาค สมดุล และเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

 

ประการที่สาม

สร้างโครงสร้างอันเปิดกว้างที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบขององค์การเอเปค ผลักดันกระบวนการของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ต้องเข้าร่วมการปฏิรูปขององค์การ การค้าโลกอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ต้องผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน สร้างเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง

 

ประการที่สี่

ส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงที่มีระดับสูงขึ้น นํา ผลักดันให้มีการเชื่อมต่อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนอย่างมีระเบียบ ประเทศจีนจะผลัก คันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทุกฝ่ายอย่างแข็งขัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายความเชื่อม โยงของเอเชียแปซิฟิกที่มีคุณภาพสูงพวกเราต้องใช้แผนสีเขียวความเชื่อมโยงขององค์การเอเปคเป็นการชี้

 

ประการที่ห้า

สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มั่นคงและราบรื่น พวกเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเศรษฐกิจ ยืนหยัด หลักการตลาด ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรี พิทักษ์รักษาระบอบของการบริการการผลิตและอุปทานของ สินค้าต่าง ๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานของเอเชียแปซิฟิกที่สะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต้องร่วมกันคัดค้านลัทธิ เอกภาคนิยม ลัทธิอนุรักษ์นิยม คัดค้านการกระทําที่ทําให้ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้ากลายเป็นประเด็นการเมืองและประเด็นที่ เกี่ยวกับอาวุธ

 

ประการที่หก

ต้องผลักดันเศษรฐกิจให้อัพเกรดและยกระดับคุณภาพสูงขึ้น พวกเราต้องคล้อยตามการปฏิวัติทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมรอบใหม่ เร่งดําเนินนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและกฏกติกา บ่มเพาะเศรษกิจใหม่ ธุรกิจใหม่และโมเดลพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจพัฒนาแบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ต้องยืนหยัดการพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ สร้าง อุตสาหกรรมสีเขียวและการเงินสีเขียว เร่งก่อสร้างโครงสร้างความร่วมมือแบบสีเขียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนทําให้การพัฒนาใหม่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าของโลก

 

การพัฒนาของประเทศจีนได้รับผลดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ใช้การพัฒนาของตนเองตอบรับและนำความผาสุกให้แก่ภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของจีนและของเอเชียแปซิฟิกได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และผสมผสานกันอย่างลึกซึ้ง

ประเทศจีนได้กลายเป็นคู่ค้าหลักของเขตเศรษฐกิจจํานวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นจุดสําคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้ จีนจะยืนหยัดในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแน่นอน สร้างผลประโยชน์มากขึ้นให้กับความมั่นคงและความเจริญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสําเร็จ ซึ่งได้จัดทําแผนการโดยภาพรวมสําหรับการพัฒนาของประเทศในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยเน้นการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างรอบด้าน

จนถึงปัจจุบันนี้ จํานวนของประเทศอุตสาหกรรมของโลกนี้มีไม่เกิน 30 ประเทศ โดยมีประชากรไม่เกินหนึ่งพันล้าน คน ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน บรรลุความทันสมัยนั้นจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน ประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษยชาติ

การพัฒนาที่ดีของสังคมและเศรษฐกิจจีนย่อมรณรงค์รวมพลังของประชากรจํานวนมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน เราจะยึดหมั่นแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีจํานวนเกินแปดร้อยล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า ผลักดันให้ตลาดที่มีปริมาณอันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นักปราชญ์จีนโบราณเคยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เริ่มจากการทําให้ประชาชนมีชีวิตที่ร่ำรวย

ประเทศจีนได้ประสบความสําเร็จในการขจัดความยากจนและสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน ตอนนี้ต้องผลักดันให้ประชาชนทั้งหมดมีชีวิตที่ ร่ำรวยพร้อมเพรียงกัน ความร่ำรวยร่วมกันของประเทศจีน คือการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม ทําให้เกิดความร่ำรวยโดยรวมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าถึงประชาชนทั่วไป ยืนหยัดในการบูรณาการ ระหว่างตลาดและรัฐบาล ระหว่างประสิทธิภาพและความยุติธรรม แบ่งเด็กการพัฒนาอย่างเหมาะสมสมดุล

ขณะที่ทําเด็กให้ใหญ่ขึ้น สร้างโครงสร้างแบ่งบันผลิตผลในรูปคล้ายมะกอก ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาโลก ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล ประเทศจีนกําลังปฏิบัติข้อริเริ่มดังกล่าวกับประเทศและองกรณ์ระหว่างประเทศจํานวนมากกว่า 100 แห่งอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้การประชุมระดับสูงในการพัฒนาของโลกที่จัดขึ้นในปีนี้เกิดผลที่เป็นจริง

ประเทศจีนพร้อมที่จะเพิ่มการลงทุน ด้านทรัพยกรณ์ให้กับความร่วมมือการพัฒนาของทั่วโลก และจะจับมือกับฝายต่าง ๆ ในการสร้างประชาคมการพัฒนาของโลก

ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อตึกอาคารสูงได้ยืนผงาดขึ้นบนแผ่นดินของจีน จิตวิญญาณของประชาชาติจีนก็ต้องยืนผงาดขึ้นเหมือนกัน

พวกเราจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทรัพย์สินและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนมีของกินของใช้ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนมีความรู้ มารยาทและอารยธรรม พวกเรายินดีส่งเสริมวิสัยทัศน์อารยธรรมที่เสมอภาค เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เจรจาและพูดคุยกัน และปรองดอง

ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกส่งเสริมค่านิยมของมวลมนุษย์ที่สันติภาพ การพัฒนา เที่ยงธรรม ยุติธรรม ประชาธิปไตยและอิสระเสรี โดยใช้การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมข้ามผ่าน ความปิดกั้นทางอารยธรรม ใช้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางอารยธรรมข้ามผ่านการขัดกันทางอารยธรรม ใช้การอยู่ร่วมกันทาง อารยธรรมข้ามผ่านการเอาเปรียบทางอารยธรรม เพื่อสร้างพลังให้อารยธรรมโลกพัฒนาอย่างสมดุล แข็งขัน และเป็นมิตรกับทุกฝ่าย 

ความทันสมัยแบบจีนจําเป็นต้องยึดมั่นเส้นทางที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบต่อพวกเราตนเอง ยังเป็นความรับผิดชอบต่อทั่วโลกอีกด้วย เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวคิดน้ําใสภูเขาเขียวก็คือภูเขาทองภูเขาเงิน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแบบสีเขียว พยายามสร้างประเทศจีนอันสวยงามที่มีฟ้าใส ดิน เขียว และน้ำสะอาด

ประเทศจีนได้ตั้งเป้าหมายที่ว่าจะพยายามปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงระดับสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 และบรรลุความ เป็นกลางของคาร์บอนก่อนปี ค.ศ. 2060 ซึ่งเป็นคํามั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนให้ไว้กับประชาคมโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีน เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ลดความเข้มข้นของพลังงานรวดเร็วที่สุดในโลก ได้บรรลุเป้าหมายที่ว่าลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอน 40% ถึง 45% ในปี ค.ศ. 2020 โดยเกินโควตา ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสะสมไว้เป็นจํานวนห้าพันแปดร้อยล้านตัน

ประเทศจีนได้สร้างเสร็จตลาดคาร์บอนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หวังว่าทุกฝ่ายจะกระชับความร่วมมือ เดินบนเส้นทางพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างแน่วแน่ ร่วมกันสร้างประชาคมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

สิ่งที่ประชาชนชาวจีนปรารถนาที่จะเห็นที่สุดคือสันติภาพและเสถียรภาพ เดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ

เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวจีน พวกเรามุ่งมั่นยืนอยู่ข้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เชิดชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และอํานวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แสวงหาการพัฒนาของตนเอง ในขณะที่พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก ในขณะเดียวกัน ใช้การพัฒนาของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลกให้ดีขึ้นอีกด้วย

ตลอดกาลที่ผ่านมานี้ วงการธุรกิจเอเชียแปซิฟิกเป็นพลังสําคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีคนกล่าวว่า นักธุรกิจเป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายในระยะสั้น ก็เป็นผู้มองโลกในแง่ดีในระยะยาว หากชอบอยู่สบายโดยไม่ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้น ธุรกิจก็ไม่สามารถทําได้ดี หากไม่มีวิสัยทัศกว้างไกลและความคิดหลักแหลม ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกัน

หวังว่าเพื่อนมิตรต่าง ๆ ในวงการธุรกิจจะประยุกต์ใช้จิตวิญญาณของนักธุรกิจให้ดี ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมอยู่ในการปฏิรูปเปิดประเทศของจีนและการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน สร้างคุณูปการสําคัญต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

ขอบคุณครับ”